مشخصات فردی و زندگینامه
نام:هادی
نام خانوادگی:حسین خانی
نخصص ها:تفسیر ، علوم تربیتی ، روانشناسی

زندگی نامه

پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان شهید نبوی منش اصفهان در سال 1362وارد حوزه علمیه اصفهان شدم. طی پنج سال حضور در آن حوزه به تحصیل در زمینه های ادبیات، فقه، اصول و منطق و همزمان تدریس در زمینه های فوق پرداختم. در سال 1366عازم حوزه علمیه قم شدم و دروس شرح لمعه، اصول فقه مرحوم مظفر، رسائل، مکاسب، کفایه، بدایه و نهایه را تا سال 1371 به پایان رسانیدم. در این سال وارد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شده و تحصیل در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت را آغاز کردم. همزمان تحصیل در دروس خارج فقه و اصول نیز اشتغال داشتم. در سال 1377از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان" تربیت الگوئی زنان در قرآن "دفاع کردم. در خلال سالهای 1374تا 1379که به عنوان معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت میکردم، فعالیتهای علمی خود را در قالب تدریس سخنرانی بحث گروهی و تحصیل ادامه دادم. از سال 1380پس از بازگشت به حوزه قم تدریس در زمینه های گوناگون از جمله موارد زیر را آغاز کردم:
فضایل و رذایل اخلاقی، مشاوره، روشهای تربیت اسلامی، ازدواج و خانواده، آسیب شناسی تربیت اخلاقی، زبان تخصصی (روان شناسی تربیتی)،تدبّر در قرآن و آداب معاشرت.
در سال 1383در دوره دکترای روان شناسی تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  پذیرفته شده و تا کنون به تحصیل در این مقطع اشتغال داشته ام.